Zoznam uznesení zo dňa 30. novembra 2011

k návrhu na uzatvorenie Zmluvy medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Chorvátskou republikou o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda)
k návrhu Schengenského akčného plánu SR
k návrhu na uzavretie Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Peťov a Szécsény a nadväzujúcich ciest
k návrhu na uzavretie Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Rároš a Rárospuszta a nadväzujúcich ciest
k návrhu na uzavretie Dohody o zvýšení príspevku a dodatku č. 2 k Dohode medzi vládou SR zastúpenou Ministerstvom financií SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Fonde technickej spolupráce Slovenskej republiky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj
k návrhu na podpis Rámcového dohovoru Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť s výhradou ratifikácie
k harmonogramu realizácie opatrení Minervy 2.0
k návrhu stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR
k správe o priebehu a výsledkoch 100. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo 1. - 17. júna 2011 v Ženeve
k návrhu Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2012 - 2014
k správe o priebehu a výsledkoch tretieho kola monitorovania úrovne implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín na Slovensku
k návrhu na odvolanie a vymenovanie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR
k návrhu plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2012
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch
k návrhu účasti delegácie SR na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii ITU - WRC´12 (Ženeva, 23. január – 17. február 2012)
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2011
k návrhu Spoločného akčného plánu vlády Slovenskej republiky a vlády Spojených štátov amerických na boj proti nelegálnemu nakladaniu s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi a súvisiacimi technológiami
k návrhu na zrušenie úlohy C. 1 uznesenia vlády SR č. 674 z 19. októbra 2011
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov