Zoznam uznesení zo dňa 7. decembra 2011

k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR č. 752 z 28. novembra 2011
k návrhu zákona o Ústave pamäti národa a o doplnení zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
k programu prípravy a výstavby ciest I. triedy na roky 2011 - 2014
k správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2011 a predikcia vývoja do konca roka
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 737 z 23. novembra 2011
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na zasadnutí Európskej rady 9. decembra 2011 v Bruseli
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2011
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených vedúcemu Úradu vlády SR a na zrušenie uznesenia vlády SR č. 436 z 29. júna 2011
k návrhu na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva kultúry SR
k návrhu na zriadenie Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska so sídlom v Manchestri
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb