Zoznam uznesení zo dňa 25. apríla 2007

k návrhu zákona o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie
k návrhu na odsúhlasenie postupu Ministerstva hospodárstva SR podľa § 47c ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu postupu a jednotnej metodiky pri predkladaní návrhov na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov na rokovanie vlády SR
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky po lehote splatnosti voči Alžírskej demokratickej ľudovej republike spoločnosťou Lentimex International, s. r. o. Bratislava
k implementácii Európskej stratégie starostlivosti o deti a dorast
k návrhu na zrušenie úlohy C.3 a zmenu úlohy C.5 vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 234 z 15. marca 2006
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu zákona o organizácii pracovného času v doprave
k návrhu zákona o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia
k návrhu stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva
k návrhu stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom v Nemeckej spolkovej republike 26. apríla 2007
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2007
k návrhu na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu na zmenu štatútu Slovenského pozemkového fondu
k súhrnnej výročnej správe o obchode s vojenským materiálom za rok 2006