Zoznam uznesení zo dňa 14. decembra 2011

k správe o plnení záväzkov vyplývajúcich z Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy
k aktualizácií Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike
k návrhu stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020 (Národný plán SR pre BECEP 2011 – 2020)
k návrhu rámcovej pozície SR k viacročnému finančnému rámcu EÚ 2014 - 2020
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 327 z 18. mája 2011 - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k správe o prerokovaní tretej periodickej správy SR k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (ICCPR) a návrhu zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru pre ľudské práva
k návrhu na zrušenie a zmenu vybraných úloh z uznesení vlády SR, uložených ministrovi hospodárstva
k zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2012
k štandardom komunitných centier zameraných na prácu s marginalizovanými komunitami pre potreby výziev Regionálneho operačného programu na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 1 štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
k návrhu stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015
k návrhu na úhradu príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2012 - 2014
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2011
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
k návrhu na určenie platových náležitostí vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 312 z 12. mája 2010
ku koncepcii ochrany pamiatkového fondu
k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Košice, Poprad, Trebišov, Dunajská Streda, Nové Zámky, Čadca, Bardejov, Levice, Galanta a Košice - okolie