Zoznam uznesení zo dňa 19. decembra 2011

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzatvorenie Protokolu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú republiku
k návrhu na uzatvorenie Protokolu (….) o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy
k návrhu medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2012 až 2017
k správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky od 1. januára do 31. augusta 2011
k návrhu na inštitucionálne zabezpečenie plnenia cieľov klimaticko-energetického balíčka v podmienkach SR, so zreteľom na systémové zmeny vyplývajúce zo zákona č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády, uložených podpredsedovi vlády a ministrovi financií
k návrhu na zmenu člena Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
k Zmluve o vzájomných vzťahoch a spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Slovenským Červeným krížom
k návrhu na vyhlásenie štátneho smútku na deň 23. decembra 2011
k návrhu na riešenie nepriaznivej finančnej situácie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov