Zoznam uznesení zo dňa 11. januára 2012

k stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
k návrhu na ratifikáciu Dohody o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu
k návrhu na schválenie Protokolu o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 680 z 2. novembra 2011 k návrhu na prijatie zmien Ústavy ITU prijatých na Konferencii vládnych splnomocnencov 2010 Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 4. až 22. októbra 2010 v Guadalajare (Mexiko)
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 681 z 2. novembra 2011 k návrhu na prijatie zmien Dohovoru ITU prijatých na Konferencii vládnych splnomocnencov 2010 Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 4. až 22. októbra 2010 v Guadalajare (Mexiko)
k tretej správe o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR
k návrhu na zrušenie vybraných úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi zahraničných vecí
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2012 a dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2011
k návrhu akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky IV. (NEHAP IV.)
k návrhu stratégie záchrany osôb, majetku a likvidácie požiarov v oblastiach postihnutých veternou kalamitou a lykožrútom v Tatranskom národnom parku
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh uložených ministerke spravodlivosti SR vo vybraných uzneseniach vlády SR
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci december z Plánu práce vlády SR na rok 2011
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v II. polroku 2011 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v I. polroku 2012
k návrhu na zníženie počtu administratívnych kapacít na koordináciu horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity
k návrhu na odvolanie predsedníčky výkonného výboru Fondu národného majetku SR