Zoznam uznesení zo dňa 18. januára 2012

k národnému programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR na rok 2012
k národnej stratégii pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 - 2016
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2012
Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2011 až 2015
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Telekomunikačného úradu SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci november z Plánu práce vlády SR na rok 2011