Zoznam uznesení zo dňa 1. februára 2012

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 2012 až 2016
k návrhu na poukázanie prostriedkov vybraným obciam pre zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené obcou a neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb
k správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2012
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR, uložených ministrovi obrany
k splneniu dohody medzi sťažovateľkou a vládou SR vo veci sťažnosti č. 51493/07, ktorú schválil Európsky súd pre ľudské práva
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR
k návrhu na uzavretie Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o spolupráci v boji proti trestnej činnosti
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz a Vykonávacej dohody k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na neformálnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli 30. januára 2012
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2012
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ