Zoznam uznesení zo dňa 22. februára 2012

k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR z 8. decembra 2011 č. 748 prijatého na 26. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu na vyslovenie nesúhlasu s realizáciou nepeňažného vkladu časti podniku Slovenského plynárenského priemyslu, a. s.
k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2010 Z. z., ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Pastovce a Vámosmikola
k návrhu na uzavretie Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii
k návrhu na uzavretie Dodatku k Záručnej zmluve členských štátov ohľadom úverov, ktoré poskytne Európska investičná banka v prospech investičných projektov v štátoch Afriky, Karibiku a Tichomoria a v zámorských krajinách a územiach
k návrhu vyjadrenia vlády Slovenskej republiky k pozvaniu Talianskej republiky na pristúpenie k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov
k návrhu na podpis Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení
k správe o plnení úloh zahraničnej politiky SR v roku 2011
k správe o prioritách vyplývajúcich z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie na rok 2012 pre Slovenskú republiku
k správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2011
k návrhu na zrušenie a zmenu vybraných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených ministrovi životného prostredia
k návrhu na vymenovanie podpredsedníčky Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť reprezentujúcej občiansku spoločnosť
k návrhu na vykonanie misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu - Integrované overenie dozornej činnosti (IRRS MAAE) Úradu jadrového dozoru SR 28. mája - 8. júna 2012
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na priebežnú úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach miest, obcí a obvodných úradov v Slovenskej republike
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na zasadnutí Európskej rady 1. a 2. marca 2012 v Bruseli
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2012
k návrhu koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
k Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2011 až 2015
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení