Zoznam uznesení zo dňa 7. marca 2012

k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR a v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany Trenčín
k správe o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 31. 12. 2011
ku Koncepcii geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016 (s výhľadom do roku 2020)
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2012
k návrhu projektu zriadenia Národného bezpečnostného analytického centra - NBAC - VYHRADENÉ