Zoznam uznesení zo dňa 19. septembra 2001

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1097)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (tlač 1039)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1040)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (tlač 992)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1038)
k návrhu poslankyne Národnej rady SR Kataríny Tóthovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1091)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (tlač 1096)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Petra Finďa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (tlač 998)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku (tlač 1147)
k návrhu zákona o verejnom ochrancovi práv
k návrhu na vymenovanie Ing. Aladára Bariaka do funkcie prednostu Okresného úradu vo Veľkom Krtíši
k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky a vládou Poľskej republiky o spoločnej mnohonárodnej brigáde
k návrhu zákona, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády SR
k návrhu zákona o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o medzinárodnej pomoci pri správe daní
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o použití analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na účely trestného konania
k dodatku k Správe o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za obdobie jún 2001 - september 2001
k správe o stave súdnictva
k informácii o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v prvom polroku 2001
k aktualizácii harmonogramu urýchlenia privatizácie
k návrhu zabezpečenia realizácie japonského grantu pre Projekt modernizácie rezortu zdravotníctva - Grant č. TF026121
k návrhu harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2001
k návrhu na prevzatie štátnej záruky vládou SR za druhú tranžu pôžičky od Rozvojovej banky Rady Európy v roku 2001 v sume 8 040 000 EUR alebo jeho ekvivalentu v inej mene pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica na financovanie projektu „Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 – 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia“
k správe vlády SR v rámci previerky obchodnej politiky vo Svetovej obchodnej organizácii
k návrhu Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. 5. 1980 s návrhom ďalších opatrení na jeho vykonávanie
k návrhu na ratifikáciu Dodatku Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, prijatého na 11. stretnutí strán v Pekingu
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení
k návrhu na uzavretie medzivládnej dohody s Ruskou federáciou o zjednodušení vydávania víz ruským a slovenským občanom
k návrhu na zmenu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o obnovení mosta cez Dunaj na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestami Štúrovo a Ostrihom a vybudovaní nadväzujúcich objektov, podpísanej v Štúrove a v Ostrihome 16. 9. 1999
k návrhu na vymenovanie nových členov Rady vlády SR pre informatiku
k správe o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Podstránskeho v Ruskej federácii, ktorá sa uskutočnila 14. a 15. augusta 2001 - TAJNÉ !
k návrhu novozačínaných úloh technického rozvoja v roku 2001 - TAJNÉ !
k návrhu dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2001
k návrhu zákona o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ku koncepcii rozvoja a zabezpečenia finančných zdrojov pre roky 2002 - 2004 na obnovu letúnov a vrtuľníkov Ministerstva vnútra SR v súvislosti so zabezpečením potrieb vlády SR, Policajného zboru, Leteckej záchrannej služby SR a zásahov pri požiaroch, živelných pohromách, katastrofách a pri leteckom pátraní a záchrane
k návrhu štatútu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a organizačnej štruktúry sekretariátu
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR na XIV. Valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu v Soule, Kórea a Osake, Japonsko 23. 9. až 1. 10. 2001