Zoznam uznesení zo dňa 18. apríla 2012

k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky do orgánov v medzinárodných finančných inštitúciách
k návrhu na dočasné prerušenie premávky cez spoločnú štátnu hranicu s Ukrajinou na hraničnom priechode Ubľa – Malyj Bereznyj
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom v Českej republike 20. apríla 2012
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2012
k návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra SR a na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov výkonného výboru Fondu národného majetku SR
k návrhu na vymenovanie predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na poverenie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR vykonávaním právnych úkonov v súvislosti s vymenovaním predsedu výkonného výboru Fondu národného majetku SR