Zoznam uznesení zo dňa 27. apríla 2012

k návrhu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby
k návrhu na zrušenie úlohy C.3 z uznesenia vlády SR č. 188 zo 16. 3. 2011 uloženej 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2012
k návrhu na určenie funkčného platu generálnej riaditeľke Slovenského pozemkového fondu
k návrhu účasti delegácie SR na piatom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva, 14. – 18. mája 2012, La Rochelle, Francúzsko
k návrhu účasti delegácie SR na 30. zasadnutí Výkonného orgánu Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov v Ženeve, Švajčiarsko, 30. apríla - 4. mája 2012
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 13 z 12. januára 2011
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre informačnú spoločnosť
k Programu stability Slovenskej republiky na roky 2012 až 2015
k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2012
k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2011
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR do pozície splnomocnenca pre Národný fond
k návrhu na vymenovanie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a na povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na odvolanie a voľbu zástupcov navrhnutých vládou SR do Dozornej rady Sociálnej poisťovne
k návrhu zániku funkcie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny
k návrhu Mimoriadnej národnej správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti
k programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa)
Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ