Zoznam uznesení zo dňa 2. mája 2012

k návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. septembra do 31. decembra 2011
k možnostiam financovania opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca