Zoznam uznesení zo dňa 23. mája 2012

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska
k návrhu výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2011
k návrhu ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2011
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2011
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na neformálnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli 23. mája 2012
k návrhu na zmenu predsedov slovenskej časti slovensko-maďarských zmiešaných komisií vytvorených ako mechanizmus na podporu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou
k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o rozvojovej spolupráci
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských úradov životného prostredia
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií - odborná vysoká škola
k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
k návrhu záverečnej správy o realizácii Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 v SR
k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie