Zoznam uznesení zo dňa 31. mája 2012

k návrhu zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach
k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
k návrhu na zmenu úlohy B.3 uznesenia vlády SR č. 154 z 3. marca 2010 uloženej podpredsedovi vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2012
k návrhu na zapojenie Slovenskej republiky do Pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku formou vyslania civilného experta
k informácii o zámeroch realizácie úhrad správnych a súdnych poplatkov, o možnostiach ich evidencie a zúčtovania
k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2012
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR
k návrhu na vymenovanie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedníčke Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016
k návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
k návrhu na zrušenie poverenia výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ