Zoznam uznesení zo dňa 16. novembra 2004

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov (tlač 871)
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Buriana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 883)
k návrhu aktualizácie koncepcie štátnej rodinnej politiky na roky 2004 - 2006
k návrhu Národnej stratégie na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách
k návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra
k návrhu na zrušenie Programu obstarávania služobných bytov pre vybraných zamestnancov štátnej správy
k návrhu na zmenu v systemizácii štátnych zamestnancov rozpočtovej kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu účasti delegácie SR na 16. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, v Prahe, Česká republika, 22. až 26. novembra 2004
k návrhu účasti delegácie SR na 10. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Buenos Aires, Argentína, 6. až 17. decembra 2004
k správe o uskutočnení sumarizácie delimitačných protokolov, vytvorení zoznamu delimitačných protokolov a o uskutočnení rozporového konania so Združením miest a obcí Slovenska vo veci delimitácie majetku miestnej štátnej správy na úseku školstva na orgány miestnej samosprávy
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi školstva
k návrhu na zrušenie neaktuálnych a duplicitných netermínovaných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených ministrovi vnútra SR
k návrhu zásad vzdelávania štátnych zamestnancov pracujúcich v oblasti európskych záležitostí a finančných prostriedkov ES v nadväznosti na zavedenie systému EDIS
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2004
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 1331/2004, 1332/2004 a 1336/2004 prijatých na 32. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
k návrhu na riešenie pomoci pri odstraňovaní následkov povodní v roku 2004
k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel uskutočnenia vojenského cvičenia ozbrojených síl SR a vyčlenených síl Hlavného veliteľstva Spojeneckých síl v Európe (SHAPE) pod názvom NATO ELECTRONIC WARFARE COMBAT INTEGRATION PERIOD (NEWCIP 4A-04SK)
k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR do operácie ALTHEA v Bosne a Hercegovine a do veliteľstva NATO v Sarajeve
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Talianskej republiky Silviom Berlusconim v Slovenskej republike 19. novembra 2004
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti
k stručnej informácii o výsledku rokovaní s preferovaným strategickým investorom a návrhu na udelenie mandátu na dosiahnutie finálnej pozície predávajúceho ohľadne konečnej podoby transakčných dokumentov pri privatizácii Slovenských elektrární, a. s. - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na zníženie limitu počtov zamestnancov v rozpočtovej kapitole Ministerstva obrany SR a na zmenu systemizácie štátnozamestnaneckých miest na Ministerstve hospodárstva SR - VYHRADENÉ