Zoznam uznesení zo dňa 6. júna 2012

k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresov Poltár, Rimavská Sobota a Revúca s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2011
k návrhu Východiskovej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
k návrhu Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 - 2013, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 - 2013
k návrhu účasti delegácie SR na 22. zhromaždení zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO) (Londýn, 25. až 28. júna 2012)
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR
k prevereniu spôsobu a výšky odmeňovania zástupcov štátu v štátnych podnikoch, akciových spoločnostiach, bankách, spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu a Fondu národného majetku SR