Zoznam uznesení zo dňa 13. júna 2012

k návrhu poslanca Národnej rady SR Ľubomíra Vážneho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 30)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2008 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom
k návrhu na ad hoc sudcov za Slovenskú republiku do Európskeho súdu pre ľudské práva
k návrhu na určenie funkčného platu námestníkovi generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi Úradu priemyselného vlastníctva SR
k návrhu na určenie funkčného platu podpredsedovi Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na summite predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny 22. júna 2012 v Prahe
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2012
k návrhu na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 12 a cvičenia kybernetickej obrany NATO CC 12
k správe o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov SR v oblasti politiky zmeny klímy
k návrhu účasti a smernice pre postup delegácie SR na 11. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, Bukurešť, Rumunsko, 6. - 13. júla 2012
k návrhu poslanca Národnej rady SR Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28)
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
k návrhu na vymenovanie člena správnej rady Ústavu pamäti národa vládou Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ