Zoznam uznesení zo dňa 20. júna 2012

k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu SR v bankových radách Medzinárodnej investičnej banky a Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Úverového a záručného výboru vlády SR
k návrhu postupu v súvislosti s ukončením prebiehajúceho procesu privatizácie majetkových účastí Fondu národného majetku SR na podnikaní vybraných spoločností
k štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
k návrhu na uzavretie Dodatku k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde k reforme Výkonnej rady Medzinárodného menového fondu
k návrhu na uzavretie Dohody, ktorou sa po druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a po prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
k návrhu štatútu Rady vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020
k návrhu aktualizovanej rámcovej pozície SR k viacročnému finančnému rámcu EÚ 2014 - 2020
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2012
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu na odvolanie a voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Štatistického úradu SR
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu a vymenovanie vedúceho služobného úradu Úradu priemyselného vlastníctva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských školských úradov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských stavebných úradov
k návrhu na doplnenie bodu A.1. písm. c) a písm. e) uznesenia vlády SR č. 172 z 9. mája 2012 k návrhu na poverenie alternátov na uvedenie alebo odôvodnenie materiálov vlády v Národnej rade SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov obvodných úradov v sídle krajov
k návrhu uznesenia vlády SR k celoplošnému udeľovaniu odmien v štátnej správe za 1. polrok 2012
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ