Zoznam uznesení zo dňa 27. júna 2012

k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2011
k návrhu revízie Operačného programu Doprava v súvislosti s financovaním opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov
k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2012
k Aktualizácii Národného programu reforiem SR 2012
k Zameraniu zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2012 (Konkretizácia Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti zahraničnej politiky na rok 2012)
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 28. a 29. júna 2012
k návrhu účasti delegácie SR a jej postupu na Konferencii OSN k príprave zmluvy o obchodovaní so zbraňami v New Yorku 2. až 27. júla 2012
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2012
k Spôsobu uplatnenia ex ante kondicionalít pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach SR
k Plánu kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2013
k revízii Operačného programu Informatizácia spoločnosti
k návrhu Štatútu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
k návrhu Štatútu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
k návrhu na schválenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2013 až 2015
k návrhu Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a na určenie funkčného platu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských lesných úradov
k návrhu revízie Operačného programu Vzdelávanie
k návrhu revízie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v nadväznosti na realokáciu finančných prostriedkov medzi operačnými programami Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu druhej revízie Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských pozemkových úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov