Zoznam uznesení zo dňa 6. júla 2012

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu Dohody o dočasnej konštituencii v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2012 – 2014
k Správe o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015
k Národnej sociálnej správe na rok 2012
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu na zvýšenie členskej kvóty SR v Medzinárodnom menovom fonde
k návrhu Aktualizácie Koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020
k Správe o plnení úloh Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na obdobie rokov 2006 – 2010 za rok 2010
k Správe o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva k 31. decembru 2011
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2012
k Správe o priebehu a výsledkoch 4. posudzovacieho zasadnutia v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, konaného 14. až 23. mája 2012 vo Viedni
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
k návrhu zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno–matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
k informácii o potenciálnej zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V., ktorá je vlastníkom 49 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Bratislava
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov obvodných úradov
k žiadosti o vzdanie sa funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne
k Informácii o vývoji zahraničného obchodu SR v roku 2011