Zoznam uznesení zo dňa 11. júla 2012

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2012
k Správe o výkone práv jediného akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie
k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v I. polroku 2012 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2012
k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu a vedúcej služobného úradu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k návrhu na vymenovanie predsedníčky Štatistického úradu SR
k návrhu Dohody o vytvorení stredo a východoeurópskej konštituencie v Medzinárodnom menovom fonde na roky 2012 – 2022