Zoznam uznesení zo dňa 25. júla 2012

k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov obvodných úradov Košice, Svidník, Galanta, Prievidza, Námestovo, Čadca, Stará Ľubovňa, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Žilina, Košice - okolie a Poprad
k návrhu na vymenovanie člena Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja dopĺňajúceho doterajšie Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja
k návrhu na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2012 súkromným vysokým školám ako príspevok na náklady spojené s účasťou na projekte OECD AHELO (v rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR AHELO-SK)
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2012
k Správe o stave realizovania Národného strategického referenčného rámca k 31. 5. 2012
k návrhu zámeru zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike
k poskytnutiu finančnej pomoci prostredníctvom Európskeho finančného stabilizačného nástroja na rekapitalizáciu vybraných španielskych finančných inštitúcií
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony