Zoznam uznesení zo dňa 1. augusta 2012

k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov - nové znenie
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu katarálnej horúčky oviec (modrý jazyk) - nové znenie
k príprave predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 - základné východiská a aktuálne priority
k správe o stave realizácie Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2013
k správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2011
k Správe o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom
k návrhu doplnení Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie
k návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
k návrhu na účasť delegácie SR na 56. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 17. až 21. septembra 2012
k návrhu zámeru na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach a priľahlého areálu
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
k návrhu Dodatku ku Konštituenčnej dohode z 8. októbra 2003 – ustanovenia prislúchajúce k činnosti konštituencie v skupine Svetovej banky na obdobie od 1. novembra 2012 do 31. októbra 2014
k Správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady 28. a 29. júna 2012 v Bruseli
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2012
k Plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2012 - 2013
k Správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu riešenia nepriaznivej situácie v spoločnosti Vojenský opravárenský podnik Nováky, a. s.
k Správe o realizácii investičného zámeru v zmysle bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 635 z 9. septembra 2009 k návrhu zabezpečenia SR na pandémiu chrípky
k návrhu zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu uznesenia vlády SR v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR č. k. IV. ÚS 478/2011-51