Zoznam uznesení zo dňa 5. septembra 2012

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o systéme identifikácie a sledovateľnosti výbušnín na civilné použitie
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2011
k Správe o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2009 - 2011
k návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 11. valnom zhromaždení Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) 19. a 20. septembra 2012 v Ženeve
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne
k návrhu na zrušenie úlohy z uznesenia vlády SR č. 566 z 27. augusta 2010, uloženej ministrovi pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja
k Aktualizácii národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs)
k návrhu účasti delegácie SR na jedenástom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biodiverzite, 8. - 19. október 2012, Hyderabad, India a na šiestom stretnutí zmluvných strán Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biodiverzite, 1. - 5. október 2012, Hyderabad, India
k Správe o príprave cvičenia simulovanej havárie jadrového zariadenia v SR na národnej úrovni
k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2012
k návrhu na zmenu Štatútu splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku
Aktualizácia analýzy fungovania štátnej podpory baníctva
k Správe o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie
k informácii o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 229 z 30. marca 2011 k Aktualizovanej Národnej pozícii k Stratégii EÚ pre dunajský región a návrhu jej koordinácie
k Správe vlády SR o opatreniach na udržanie plánovaného deficitu verejných financií SR na rok 2012