Zoznam uznesení zo dňa 12. septembra 2012

k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k Správe o plnení opatrení Inovačnej stratégie SR a Inovačnej politiky SR za rok 2011 a prvý štvrťrok 2012
k návrhu na zriadenie Rady vlády SR pre kultúru
k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa SR v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z.
k návrhu na schválenie použitia prostriedkov z dodatočného výnosu z predaja zlata Medzinárodného menového fondu na program zníženia chudoby a rastu (Poverty Reduction and Growth Trust - PRGT) Medzinárodného menového fondu
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2012
k návrhu na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Brezne
k návrhu Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VI. volebné obdobie