Zoznam uznesení zo dňa 19. septembra 2012

k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 48 z 22. februára 2012 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR z 8. decembra 2011 č. 748 prijatého na 26. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov
k návrhu účasti delegácie SR na Svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách ITU – WCIT´12 (3. až 14. december 2012)
k návrhu na zrušenie úlohy č. 9 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na 2. polrok 2012 a na zrušenie niektorých úloh vo vybraných uzneseniach vlády SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Obvodného úradu Dolný Kubín
k návrhu na zmenu štatútu a na vymenovanie členov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2012
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia a majetku Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku stavby Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec na hraničnom vodnom toku Radejovka (Radějovka) v katastrálnych územiach obcí Sudoměřice a Rohatec a mesta Skalica
k návrhu zabezpečenia lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie
k Správe o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 30. 6. 2012
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na diplomatickej konferencii o prijatí Štrasburského dohovoru o obmedzení zodpovednosti vlastníkov plavidiel vnútrozemskej plavby (CLNI 2012), 25. až 27. septembra 2012 v Štrasburgu
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 347 z 1. júna 2011 k analytickej správe o činnosti a postavení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v kontexte inštitucionálnej ochrany ľudských práv v SR
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 717 zo 16. novembra 2011 k návrhu na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 682 z 2. novembra 2011 k návrhu na členstvo Slovenskej republiky v Európskej agentúre pre rozvoj špeciálneho vzdelávania
k návrhu na vydanie rozhodnutia o naložení so 100 % majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. so sídlom v Bratislave
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z.
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ