Zoznam uznesení zo dňa 26. septembra 2012

k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresov Michalovce a Sobrance s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z predchádzajúceho rozpočtového roku v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre rómskej komunity
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2012
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Súdnej rady Slovenskej republiky