Zoznam uznesení zo dňa 3. októbra 2012

k Dodatku k Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
k Správe o priebehu a výsledkoch 2. mimoriadneho zasadnutia zmluvných strán v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti konaného 27. až 31. augusta 2012 vo Viedni
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru o Európskom lesníckom inštitúte
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2003 Z. z.
k návrhu na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení základného imania Európskej investičnej banky a prehľad využívania všetkých nástrojov Európskej investičnej banky v podmienkach Slovenskej republiky v programovom období 2007 až 2013 a identifikovanie možnosti ich využitia vrátane projektových dlhopisov na infraštrukturálne projekty v Slovenskej republike v programovom období 2014 až 2020
k návrhu na použitie štátnych finančných aktív na splatenie majetkovej účasti Slovenskej republiky v Európskom mechanizme pre stabilitu
k návrhu na uskutočnenie stretnutia predsedov vlád krajín Skupiny priateľov politiky súdržnosti (Bratislava, 5. október 2012)
k Správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2012 a východiskám pre jej ďalší rozvoj
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2012
k návrhu implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie
k Informatívnej správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za I. polrok 2012
k návrhu na vymenovanie inšpektorov Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu na vymenovanie vrchného inšpektora Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ