Zoznam uznesení zo dňa 11. októbra 2007

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov
k správe o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 - 2008
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Európska vysoká škola manažmentu
k Programu prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 - 2010
k návrhu na odsúhlasenie prevodov prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 pre Štátne lesy Tatranského národného parku v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Pamiatkového úradu SR podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom A.2 uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007
k návrhu na zriadenie Rady vlády SR pre rodovú rovnosť
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na neformálnom zasadnutí Európskej rady v Lisabone 18. – 19. októbra 2007
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica v Kórejskej republike 28. októbra až 2. novembra 2007
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2007
k návrhu na zrušenie úlohy č. 24 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007 a uznesenia vlády SR č. 483 zo 6. júna 2007
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 a rozpočtovému výhľadu na roky 2009 až 2011
k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2008
k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
k návrhu na vyčlenenie rozpočtových prostriedkov z rezervy vlády SR pre Ministerstvo kultúry SR s účelovým určením pre Slovenský rozhlas na zabezpečenie vysielania programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky na rok 2007
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 808 z 26. 9. 2007 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov