Zoznam uznesení zo dňa 17. októbra 2012

k návrhu poslanca Národnej rady SR Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 201)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Jaroslava Bašku a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 134)
k návrhu nového systému platenia, evidencie a zúčtovania správnych a súdnych poplatkov
k návrhu ďalšieho postupu pri realizácii investičného zámeru v zmysle bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 635 z 9. septembra 2009 k návrhu zabezpečenia Slovenskej republiky na pandémiu chrípky vrátane presnej špecifikácie finančných dopadov, technických a ďalších podmienok budúcej prevádzky pavilónu na výrobu pandemickej vakcíny v Malackách
k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci marec z Plánu práce vlády SR na rok 2011
k návrhu ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra SR
k návrhu zákona o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2013 až 2014
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 18. a 19. októbra 2012
k návrhu úhrad príspevkov Slovenskej republiky na výstavbu nového sídla NATO na roky 2013 až 2017
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2012
k návrhu na uzavretie Protokolu o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach z 29. októbra 1992 a jej Záverečného protokolu
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na roky 2013 až 2015
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove