Zoznam uznesení zo dňa 24. októbra 2012

k Informácii na výjazdové rokovanie vlády SR v Gabčíkove pri príležitosti 20. výročia prehradenia Dunaja
k návrhu na zmenu člena Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k Národnej stratégii rozvoja zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami na roky 2012 a 2013
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na spoločnom zasadnutí vlád Slovenskej republiky a Českej republiky (Uherské Hradiště a Trenčín, 29. októbra 2012)
k návrhu na vymenovanie predsedu slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2012
k návrhu na prijatie Dodatku k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier
k materiálu Voda ako strategická surovina štátu a návrh na jej ochranu a trvalú udržateľnosť vo vzťahu k cezhraničnému nakladaniu s vodou odobratou zo zdrojov situovaných na území SR
k návrhu na zmenu schváleného rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2012
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
k návrhu na zmenu vládneho návrhu zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváleného uznesením vlády SR č. 567 zo 17. októbra 2012
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v oblasti súkromného priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
k návrhu oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Miláno 2015
k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
k informácii o riešení splatenia návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., Banská Štiavnica z Transpetrolu, a. s., Bratislava
k informácii o výsledku ekonomického a právneho posúdenia potenciálnej zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B. V.