Zoznam uznesení zo dňa 31. októbra 2012

k návrhu na prijatie dodatkov k prílohám A, B a C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach a na zrušenie vyhlásenia podľa čl. 25 ods. 4 Štokholmského dohovoru
k Účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. decembru 2011 a návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Poštového regulačného úradu
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu Dodatku č. 2 k Štatútu Rady vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014 - 2020
k vzdaniu sa funkcie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie
k Štatútu Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016
k návrhu personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli pre prípravu a výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2012
k Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2011
k projektu zavedenia unitárneho systému verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 56 z 22. februára 2012 k návrhu vyjadrenia vlády Slovenskej republiky k pozvaniu Talianskej republiky na pristúpenie k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov
k správe o realizácii Koncepcie geoparkov SR
k návrhu Zásad vlády SR o postupe pri predkladaní podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní Slovenskej republiky
k návrhu prenosu pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku