Zoznam uznesení zo dňa 7. novembra 2012

k návrhu zákona o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2011 Z. z.
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Bulharskej republiky vedenej predsedom vlády Bulharskej republiky Boyko Borisovom v Slovenskej republike 12. a 13. novembra 2012
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2012
k návrhu Štatútu Legislatívnej rady vlády SR a návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR
k Správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2011
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku
k návrhu na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch