Zoznam uznesení zo dňa 14. novembra 2012

k návrhu na uzavretie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej
k návrhu zákona o pozemkových spoločenstvách
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2011 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2012 Z. z.
k návrhu na zrušenie a zmenu úloh z uznesení vlády SR uložených podpredsedovi vlády a ministrovi financií
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2012
k Správe o možnostiach ďalšieho pokračovania činnosti Medzinárodného centra na hodnotenie vôd (International Water Assessment Centre – IWAC)
k návrhu účasti delegácie SR na 18. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 8. zasadnutí zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Doha, Katar, 26. november až 7. december 2012
k informácii Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť o zásadnom stanovisku Výboru pre rodovú rovnosť k potrebe vytvorenia dotačnej schémy na podporu aktivít v oblasti presadzovania rodovej rovnosti
k návrhu stanoviska vlády SR k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na prijatie uznesenia Národnej rady SR k prehlbujúcemu sa stavu znižovania dôveryhodnosti justície na Slovensku a k opatreniam vedúcim k vytváraniu predpokladov a podmienok na skutočné zvyšovanie jej dôveryhodnosti (tlač 312)
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a členov Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport