Zoznam uznesení zo dňa 28. novembra 2012

k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR v správe Finančného riaditeľstva SR do vlastníctva Mesta Skalica
k návrhu na vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v skupine Svetovej banky
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci marec z Plánu práce vlády SR na rok 2011
k Správe o priebehu a výsledkoch konania misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu - Integrované overenie dozornej činnosti (IRRS MAAE) Úradu jadrového dozoru SR 27. mája až 7. júna 2012
k návrhu na odvolanie podpredsedníčky a vymenovanie podpredsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
k návrhu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 233)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
k návrhu na uzavretie Dohody o zvýšení príspevku a dodatku č. 3 k Dohode medzi vládou SR zastúpenou Ministerstvom financií SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Fonde technickej spolupráce SR a Európskej banky pre obnovu a rozvoj
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2012
k návrhu na určenie nepoužitia vlastníckeho oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete
k návrhu základných princípov na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 - 2020
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z predchádzajúceho rozpočtového roka v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky
k návrhu Štatútu podpredsedu vlády SR pre investície a návrh na zmenu a doplnenie súvisiacich dokumentov
k návrhu na schválenie predaja nepoužitých priznaných jednotiek podľa článku 17 Kjótskeho protokolu
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ