Zoznam uznesení zo dňa 8. októbra 2008

k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Spišská Nová Ves a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2008 - 2010
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Srbskej republike 13. októbra 2008
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 15. a 16. októbra 2008
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2008
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 328 z 15. apríla 2004 v znení uznesenia vlády SR č. 239 zo 16. apríla 2008 k využitiu limitovanej a nelimitovanej technickej asistencie v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.118/1996Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vojnových hro
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Bratislave
k informácii o opatreniach na zmiernenie a následné zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku