Zoznam uznesení zo dňa 12. decembra 2012

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
k návrhu na zmenu a zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k informácii o čerpaní prostriedkov v súvislosti s realizáciou opatrení regionálneho rozvoja v rámci projektu AU Optronics (L) Corporation a návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti MH Invest, s. r. o.
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2010 kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok z dieselových motorov motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady 13. a 14. decembra 2012 v Bruseli
k Správe o priebehu a výsledkoch XI. zasadnutia Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru 18. októbra 2012 v Kyjeve
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2012
k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013
k návrhu právnych dokumentov súvisiacich so zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V. a realizáciou modelu nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete v spoločnosti eustream, a. s.
k návrhu na odvolanie prednostov krajských pozemkových úradov, riaditeľov obvodných pozemkových úradov, prednostov krajských lesných úradov a návrh na vymenovanie riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k schváleniu pozície Slovenskej republiky k návrhu Komisie EÚ o stiahnutí určitého množstva emisných kvót skleníkových plynov určených na obchodovanie formou aukcií v rokoch 2013 až 2020
k návrhu zmien v Komisiách pre spoluprácu na hraničných vodách so susednými štátmi
k Informácii o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam
k návrhu stanoviska vlády SR k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k nepriaznivému stavu školstva na Slovensku v kontexte prebiehajúcich udalostí a o konkrétnych krokoch vlády na riešenie tohto nepriaznivého stavu (tlač 335)
k návrhu Štatútu Národného bezpečnostného analytického centra
k návrhu celkových početných stavov Vojenského spravodajstva a Štatútu Vojenského spravodajstva
k Správe o stave a aktuálnom vývoji medzinárodných investičných arbitráží