Zoznam uznesení zo dňa 19. decembra 2012

k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za rok 2012 podľa § 7a ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
k Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013
k návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2013
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom v Rakúskej republike 14. januára 2013
k návrhu na zriadenie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2013
k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov obvodných úradov Galanta, Námestovo, Spišská Nová Ves, Košice - okolie, Rožňava, Prešov, Bardejov, Trebišov, Rimavská Sobota a Košice
k aktualizovanej Koncepcii vyrozumenia a varovania obyvateľstva v SR do roku 2013
k návrhu na zrušenie úlohy č. 1.3 z Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2011 – 2014 schváleného uznesením vlády SR č. 316 z 18. mája 2011
k návrhu na zníženie stavu štátnych finančných aktív
k návrhu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov a na podporu zamestnávania mladých ľudí
k návrhu na odvolanie prednostov krajských úradov životného prostredia
k návrhu revízie Operačného programu Doprava 2007 - 2013 v súvislosti s nedostatočným pokrokom v implementácii
k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2012
k návrhu na odvolanie prednostov krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a riaditeľov obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a na vymenovanie riaditeľov obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle krajov, v Starej Ľubovni a v Malackách
k návrhu na odvolanie prednostov krajských stavebných úradov
k návrhu na odvolanie prednostov krajských školských úradov
k návrhu medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2013 až 2018
k návrhu na vklad štátnych finančných aktív do základného imania Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a na posilnenie poistného a záručného fondu prostriedkami zo zníženia základného imania Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
ku Koncepcii štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2012 a predikcii vývoja do konca roka
k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na odškodnenie pozostalých po obetiach tragického nešťastia pri zrútení mostnej konštrukcie na stavbe diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, úsek I. pri Kurimanoch
k návrhu na zmenu spôsobu vysporiadania zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike Protokolom č. 3 o vnesení zmien do Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o riešení zadlženosti bývalého ZSSR a Ruskej federácie voči Slovenskej republike z 24. júna 1994 - VYHRADENÝ