Zoznam uznesení zo dňa 9. januára 2013

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
k Správe o plnení opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 30. 11. 2011 do 30. 6. 2012 a 1. aktualizovanému zneniu Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky
k Zameraniu zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2013
k Národnému programu vzdelávania zamestnancov štátnej správy pre potreby predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016
k návrhu na zmenu a doplnenie Dohody o spolupráci - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov obvodných úradov životného prostredia v sídle kraja
k návrhu aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2013 - 2015
k návrhu Stratégie digitalizácie kín v Slovenskej republike
k návrhu na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov rady správcov Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
k návrhu na zrušenie a zmenu úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie
k Informácii o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania v spolupráci s orgánmi zapojenými do implementácie, overovania, kontroly a auditu fondov EÚ za obdobie 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2013
k Programu opráv a údržby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2013 - 2017
k Informácii o projekte ropovodného prepojenia Bratislava - Schwechat - posúdenie strategického charakteru a realizovateľnosti prepojenia ropovodu Družba s rafinériou Schwechat
k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v II. polroku 2012 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v I. polroku 2013