Zoznam uznesení zo dňa 30. januára 2013

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o kontrole obchodovania s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 - 2016
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Tureckej republiky vedenej predsedom vlády Tureckej republiky Recepom Tayyip Erdoganom v Slovenskej republike 5. a 6. februára 2013
k Obnoveniu činnosti Národného konventu o EÚ
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2013
k návrhu na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie
k návrhu opatrení na zabezpečenie piatej pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v Slovenskej republike v roku 2013
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi obrany
k návrhu na určenie funkčného platu podpredsedovi Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie originálnych kompetencií územnej samosprávy pre obce a VÚC pre oblasť regionálneho školstva
k Správe o aktuálnom stave dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a návrhu postupu vlády Slovenskej republiky