Zoznam uznesení zo dňa 6. februára 2013

k návrhu zákona o stavebných výrobkoch
k Správe o účasti delegácie SR na 25. svetovom poštovom kongrese v Dohe 2012 a o záverečných dokumentoch a ich implementácii v podmienkach SR
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Telekomunikačného úradu SR
k návrhu účasti delegácie SR na 27. zasadnutí Riadiacej rady/Globálneho ministerského environmentálneho fóra Programu OSN pre životné prostredie, 18. - 22. februára 2013, Nairobi, Keňa
k návrhu kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva
k návrhu na zrušenie úlohy B.5 uznesenia vlády SR č. 547 z 27. júna 2007 k návrhu Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady 7. a 8. februára 2013 v Bruseli
k Národnému programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na rok 2013
k Správe o priebehu a výsledkoch XI. zasadnutia Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2013
k Správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012
k návrhu na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ