Zoznam uznesení zo dňa 6. februára 2008

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu
k návrhu stratégie plnenia Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 na obdobie do roku 2010
k návrhu základných metodických a implementačných dokumentov súvisiacich s riadením schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
k správe o rizikách a navrhovaných opatreniach v rámci implementácie projektov Kohézneho fondu
k návrhu kombinovaného systému ochraňovania mobilizačných rezerv v rezorte zdravotníctva
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 194 z 29. marca 2000
k návrhu kľúčových úloh pre oblasť metrológie v Slovenskej republike na rok 2008
k návrhu strategických úloh rozvoja technickej normalizácie a posudzovania zhody v SR na rok 2008
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.
k návrhu na ratifikáciu Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej
k návrhu analýzy použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004 – 2006 a návrhu na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007 – 2013
k návrhu na zrušenie úlohy č. 9 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007
k návrhu účasti delegácie SR na 10. mimoriadnom zasadnutí Riadiacej rady/Globálneho ministerského environmentálneho fóra Programu OSN pre životné prostredie, 20. - 22. februára 2008, Monako
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2008
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom v Luxemburskom veľkovojvodstve 14. februára 2008
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné