Zoznam uznesení zo dňa 7. marca 2013

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
k Správe o plnení opatrení vyplývajúcich z 1. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012 a 2. aktualizovanému zneniu Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky
k Správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2012
k Správe o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
k Informácii o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky a jej postupu na Záverečnej konferencii OSN k príprave zmluvy o obchodovaní so zbraňami v New Yorku 18. až 28. marca 2013
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2013
k Správe o plnení Akčných plánov na zrýchlenie čerpania a implementácie operačných programov k 31. 12. 2012
k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 407) z ďalšieho ústavného prerokúvania v Národnej rade SR
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antonína Cicoňa, Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z. (tlač 350)