Zoznam uznesení zo dňa 13. marca 2013

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (tlač 305)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu v znení zákona č. 287/2012 Z. z.
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady 14. a 15. marca 2013 v Bruseli
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2013
k návrhu na schválenie použitia zvyšných prostriedkov z dodatočného výnosu z predaja zlata Medzinárodného menového fondu na program zníženia chudoby a rastu (Poverty Reduction and Growth Trust - PRGT) Medzinárodného menového fondu
k Zimným olympijským hrám Krakov 2022 - podpora Slovenskej republiky kandidatúre mesta Krakov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
k informácii o možnostiach a podmienkach naloženia s majetkovými účasťami Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom hospodárstva SR a Fondu národného majetku SR na podnikaní Slovak Telekom, a. s.
k návrhu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti VÚC, miest a obcí vzniknutého po zimnej prevádzke z prostriedkov štátneho rozpočtu