Zoznam uznesení zo dňa 20. marca 2013

k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie predsedu vlády Poľskej republiky Donalda Tuska predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom v rámci spoločného rokovania predstaviteľov vlád Slovenskej republiky a Poľskej republiky (Poprad, 27. marca 2013)
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2013
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú republiku v rámci Fázy 3 hodnotení
k Správe o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 31. 12. 2012
k návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti VÚC po zimnej prevádzke v zmysle uznesenia vlády SR č. 134/2013