Zoznam uznesení zo dňa 3. apríla 2013

k návrhu zákona o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom
k Správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2012
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2013
k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
k návrhu Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR
k Správe o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov SR v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2012
k návrhu Ministerstva životného prostredia SR o určení príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na odvolanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Dunajskej Strede
k návrhu na zrušenie úloh z uznesení vlády SR pre ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
k Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ (zrušená železničná trať Poltár – Rimavská Sobota)
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúcej služobného úradu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
k Informácii o výsledku rokovaní vlády Slovenskej republiky s United States Steel Corporation o U. S. Steel Košice
k Analýze výdavkov na zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
k návrhu na určenie riadiacich orgánov a zmenu a zrušenie niektorých uznesení vlády SR v súvislosti so zmenou kompetencií Úradu vlády SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, na základe platnosti zákona č. 60/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu materiálu k infraštruktúre Slovenskej republiky - Vyhradené