Zoznam uznesení zo dňa 12. novembra 2008

k návrhu legislatívneho zámeru cestného zákona
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok
k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru na ochranu nových odrôd rastlín (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants) z 2. decembra 1961, revidovanému 10. novembra 1972, 23. októbra 1978 a 19. marca 1991
k Monitoringu vývoja stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právnych aktov Európskej únie
k návrhu na aktualizáciu vyslania ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prítomnosti zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2008
k návrhu ďalšieho postupu v súvislosti s výkonom rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Urbárska obec Trenčianske Biskupice v. Slovenská republika
k návrhu na podpísanie Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a sekretariátom Európskej hospodárskej komisie OSN o Medzinárodnom centre na hodnotenie vôd
k správe o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2007
k návrhu riešenia stavu investície Fakultná nemocnica s poliklinikou Rázsochy
k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských pozemkových úradov, prednostom krajských lesných úradov a riaditeľom obvodných pozemkových úradov za II. polrok 2008
k správe o účasti delegácie SR na 24. svetovom poštovom kongrese v Ženeve 2008
k návrhu dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2008
k návrhu na presun prostriedkov zo základného imania EXIMBANKY SR do jej poistných fondov a na zmenu stanov EXIMBANKY SR
k návrhu na zmenu štatútu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
k návrhu na zloženie delegácie expertov SR k príprave novej Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o štátnej hranici
k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2008 č. 02/2008
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 35. špeciálnom zasadnutí konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR pre Ministerstvo vnútra SR na obstaranie špeciálneho softvérového vybavenia určeného na sieťové zbieranie a analýzu informácií
k návrhu alternatívnych možností pôsobenia štátu v komerčnom bankovom sektore SR v súvislosti s prebiehajúcou celosvetovou finančnou krízou
k návrhu na zrušenie a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ