Zoznam uznesení zo dňa 14. októbra 2003

k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2004
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Rumunska o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi, terorizmu, ako aj inej závažnej trestnej činnosti
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Republiky Salvádor, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
k návrhu na zmenu programovej štruktúry rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR s cieľom pretransformovania rezortného programu 02A na medzirezortný program Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky
k návrhu na preklasifikovanie Programu Pro Slovakia 00E Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na medzirezortný program a vytvorenie podprogramov, presuny finančných prostriedkov v podprogramoch a zmena záväzných ukazovateľov rozpočtu Programu Pro Slovakia
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite Európskej únie v Bruseli 16. a 17. októbra 2003
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Vladimírom Špidlom v Slovenskej republike 27. a 28. októbra 2003
k návrhu účasti delegácie SR na 15. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, v Nairobi, Keňa, 10. až 14. novembra 2003
k návrhu na určenie platových náležitostí riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov a návrhu systému predbežnej notifikácie všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernice pre účely povinného oznamovania Komisii Európskych spoločenstiev
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie vlády SR č. 305/2002 o privatizácii priamym predajom 235 867 ks akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave
k návrhu na doplnenie kritérií pre výberové konanie na funkciu predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na rekreačno-športové využitie územia pri stupni Čunovo Vodného diela Gabčíkovo
ku Koncepcii poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2003
k návrhu na odvolanie a vymenovanie náhradníka za stáleho zástupcu v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR